Algemene voorwaarden

 

Art. 1
Orderbevestiging

De uitvoering van onze offerten geschiedt volgens onderstaande verkoopsvoorwaarden en met
uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze
naderhand medegedeeld. De verkoopovereenkomst komt slechts tot stand na de
schriftelijke bevestiging door de verkoper en na het ontvangen van de
afgesproken vooruitbetaling bij de verkoop. Een begin van uitvoering geldt als
bevestiging tenzij deze onder voorbehoud is geschied. Bestellingen opgenomen
door een vertegenwoordiger, aangestelde of bediende van de verkoper zijn
slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegde persoon die het
bedrijf hiertoe kan verbinden. Een eventuele weigering van de bestelling
verleent de koper geen recht op schadevergoeding. Elke annulering van de bestelling
dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke
aanvaarding door de verkoper. In geval van annulering is de klant een
forfaitaire vergoeding van 10% verschuldigd van de prijs van de bestelling.
Deze vergoeding dekt de vaste en variabele kosten en mogelijke winstderving.
Indien het om niet courante bestellingen gaat, waarvoor de verkoper zelf
tegenover derden reeds verbintenissen heeft aangegaan, is een vergoeding van
reëel bewezen schade aan de verkoper verschuldigd.

Het door wederpartij
zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte waarop naar deze
voorwaarden verwezen wordt, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Getoonde en/of
verstrekte brochures, tekening, modellen, ontwerpen, afbeeldingen,
beschrijvingen in aanbiedingen, prospectussen, catalogi, maat- en
gewichtsopgaven alsmede andere door de verkoper verstrekte gegevens zijn zo
nauwkeurig mogelijk doch gelden slechts ter aanduiding.  Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden
tenzij anders overeengekomen tussen partijen.

Indien een of
meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mogen worden
blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van
toepassing.  Ter vervanging van de
vernietigde bepaling zal tussen partijen een interpretatie gegeven worden die
zoveel als mogelijk de aard, strekking en doel van de initiële bepaling
reflecteert.

Bij
ondertekening onder eender welke vorm (per whatsapp, e-mail, sms,…) door de
klant worden deze voorwaarden verondersteld gekend, gelezen en aanvaard te
zijn.

 

Art. 2 Levering

De
leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn
derhalve niet bindend. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn
tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De ontvangst van
de goederen wordt verondersteld te geschieden in onze magazijnen, tenzij anders
uitdrukkelijk overeengekomen. Indien de koper hierbij in gebreke blijft, kan
een bewaarloon worden aangerekend. Inmiddels draagt de koper het risico. Leveringsadres
en leveringswijze vallen onder de verantwoordelijkheid van de besteller/koper.
Indien bij levering niemand aanwezig is, wordt de levering verondersteld
conform de levernota te zijn en geschiedt de levering voor bouwplaats of woning
vermeld bij bestelling. Levering geschiedt op risico van de koper, zelfs bij
franco levering. De koper hoort zich tegen mogelijke schadegevallen te
verzekeren. Ook gedeeltelijke leveringen leiden tot onmiddellijke facturatie en
betaling; tenzij anders overeengekomen.

 

Art. 3 Controle

De koper hoort
de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Geen klachten
worden meer aanvaard na 5 dagen na de levering of na behandeling ervan. Geen
enkele terugname komt in aanmerking. De goederen die zichtbare of verborgen
gebreken vertonen en ook, als dusdanig bevonden worden, zullen vervangen
worden. Onze verantwoordelijkheid echter beperkt zich enkel tot de vervanging
van deze goederen zonder terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling om
welke reden ook.

 

Art. 4
Eigendomsoverdracht

De geleverde
goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom,
kosten en intresten.

 

Art. 5 Betaling

De prijs is
behoudens tegenstrijdige en schriftelijke overeenkomst contant betaalbaar bij
ontvangst van de goederen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper.
Er kan slechts een disconto voor onmiddellijke betaling worden verrekend,
indien dit uitdrukkelijk vooraf is overeengekomen. In geval van niet-betaling
zal het factuurbedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van
10%, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper aldus ondergaat en met de in
dit verband gemaakte administratiekosten. Daarenboven is een intrest
verschuldigd van 8% op jaarbasis. Deze verhogingen zijn verschuldigd zonder dat
daartoe enige aanmaning wordt vereist. De niet-betaling op de vervaldag van één
enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet
vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Evenzo zijn bij
gehele of gedeeltelijk niet-tijdige betaling de boetes en de intresten zoals
hierboven vermeld verschuldigd. Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 3 moet
in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 8 dagen na
ontvangst.

 

Art. 6
Waarborgen

Indien het
vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt
door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere
gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de koper
aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt de
verkoper zich het recht voor van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien
de koper hierop weigert in te gaan, behoudt de verkoper zich het recht voor de
gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen
reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In voorkomend geval zal bij
wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in art.
1.

 

Art. 7
Geschillenregeling

In geval van
betwisting, zijn uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen, meer bepaald het
gerechtelijk arrondissement Antwerpen, bevoegd. Alle relevante
invorderingskosten vallen ten laste van de koper.

 

Art.8 Diverse – Herroepingsrecht

Indien de koper een consument is of een natuurlijke
persoon niet-handelend in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf, neemt
de verkoper de wettelijke bepalingen van dwingend recht in acht.

Indien de
aankoop door een consument of natuurlijk persoon niet-handelend in de
uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf geschiedt via de webshop of online vormt
dit een aankoop op afstand.  Bij een
aankoop op afstand hebt u als consument recht op de wettelijke
herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na de
levering van het goed.

De klant is in dergelijk geval
aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van
het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de
karakteristieken vast te stellen en de goede werking van de goederen
na te gaan.

Als u gebruikmaakt van het
herroepingsrecht, moet u de ontvangen goederen zo snel mogelijk en uiterlijk
14 dagen
 nadat u de verkoper op de hoogte hebt gebracht van uw
beslissing om van de aankoop af te zien, terugsturen. 

U betaalt de kosten voor het retourneren
van de goederen.

 

 

Dit delen:

Vind ik leuk:

Vind-ik-leuk Laden...
%d bloggers liken dit: